หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้รับแจ้งข่าวสารเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานมีผู้ป่วยเป็นเด็กชาย วัย 1 ปี 5 เดือนมีอาการหายใจเหนื่อย ไม่ได้หายใจจะมีเสียงดัง ไข้ ไอและมีน้ำมูก มาแล้ว 7 วัน ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการวิดีโอคอลในจุดที่มีสัญญาณกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการของผู้ป่วย

ด้วยการประเมินขั้นต้น แพทย์ให้ความเห็นว่า หนูน้อยมีอาการของระบบทางเดินหายใจขัดข้อง ภาวะ Respiatory distrese เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นการเร่งด่วนจากการประเมินขั้นต้นการส่งกลับสายแพทย์ทางพื้นดิน อาจจะใช้เวลาประมาณ 7-10 ชั่วโมง ผู้ป่วยอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ จึงทำการประสานใช้การลำเลียงส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน ต่อมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) อนุมัติให้ลำเลียงอากาศยานได้โดยทำการประสาน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก อนุมัติให้ใช้อากาศยานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สนับสนุนอากาศยาน ฮท.212 (Bell 212) จากชุดปฏิบัติการบิน ศูนย์ปฏิบัติการบินทหารบก เตรียมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน