สศก.คาดปีนี้ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงาน 27 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.67 ดันราคาขยับตัวสูงขึ้น 2.49 บาท/กก. เกษตรกรโกยราคาตั้งแต่ต้นปีการผลิต และปลูกซ้ำต่อช่วงราคายังดี คาดผลผลิตออกตลาดอีกรอบสิงหาคม-กันยายน 61

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลพยากรณ์มันสําปะหลังโรงงานปี 2561 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) คาดว่า ผลผลิต 27.240 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มี30.495 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.67 เนื่องจากราคามันสําปะหลังโรงงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาขาดทุน ประกอบกับปี 2560 สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงานซึ่งเป็นพืชทนแล้งและหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น

สำหรับราคาวันที่ 6-12 เมษายนที่ผ่านมา หัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.49 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 88 ราคาส่งออกมันเส้น (ณ มีนาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 6,786 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12 และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง (ณ มีนาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 13,795 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 25 ซึ่งสาเหตุที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ

จากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต ตุลาคมถึงธันวาคม 2560 และทำการเพาะปลูกซ้ำ เพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีการผลิตอีกรอบหนึ่งเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรคอยดูแลด้านคุณภาพ มีการประเมินผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี โดยต้องเก็บบางส่วนของพื้นที่ไว้เพื่อเป็นต้นพันธุ์ต่อไป ซึ่งในส่วนของภาครัฐยังได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/2561 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 551.659 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ.-สำนักข่าวไทย